Your Tutor

PhDr. MICHAELA VÍTEČKOVÁ, Ph.D.

Vzdělávací a výchovné poradenství

 

Jaké služby nabízíme

Naše vzdělávací a poradenská praxe je určena všem rodičům a dětem, kteří hledají profesionální péči a podporu v oblasti výchovy a vzdělávání. Zaměřujeme se na preventivní a rozvojové působení spolu s reedukací vývojových poruch školních dovedností.

Naším hlavním cílem je rozvíjet schopnosti dětí, otevírat jim prostor pro jejich růst, pomáhat překonávat případné školní obtíže a to tvořivou činností a pozitivní motivací prostřednictvím individuálních programů a kurzů.

Těšíme se na spolupráci v některých z nabízených programů, které jsou vždy upravovány pro individuální potřeby dětí.

 

 

O nás

AdelaMisa

PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D.

Soukromá poradenská praxe v oblasti výchovy, rodinného poradenství a vzdělávání

Výchova a vzdělávání je mou mnohaletou profesí a zároveň životní cestou. Stále se snažím nacházet nové způsoby práce, obohacovat se o odborné znalosti tuzemské i zahraniční scény. Největším inspiračním zdrojem jsou však pro mě samotné děti, včetně těch vlastních. Od nich jsem se naučila vnímat nenápadná upozornění na to, kdy je potřeba přibrzdit a vnímat skutečné lidské potřeby.

Publikační činnost

Mé vzdělání a další odborné kurzy

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – magisterské a doktorské studium v oboru Pedagogika, specializace Pedagogické poradenství a Sociální pedagogika

 • Výcvikový arteterapeutický kurz – Institut VVAA vzdělávání v artefiletice a arteterapii- akreditace MŠMT
 • Členka České Arteterapeutické Asociace
 • Výcvikový kurz zaměřený na rozvoj pedagogických metod – The Czech Danish international project o teacher training – Koge Business Coledge Denmarka a MŠMT
 • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík – vzdělávací program akreditovaný MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Montessori – 1. a 2. stupeň Aktivity každodenního života a Rozvíjení smyslů
 • HYPO – Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku – Dys-centrum Praha o.s.
 • Dyslexie a dysortografie – Dys-centrum Praha o.s.
 • Seminář Závislosti – oddělení pro sociální práci a oddělení prevence závislostí Střediska sociální prevence hl. m. Prahy

Publikační činnost

 

Kurzy a programy

1) Do školy s úsměvem

Program je určen pro děti předškolního věku a prvňáčky (5 – 7 let).  Hlavním cílem je komplexní rozvoj schopností a dovedností dítěte, umožňující úspěšný vstup do školy i další podporu školní úspěšnosti. Zaměřujeme se jak na děti, u kterých se projevují problémy s pozorností, zvýšeným neklidem,  opožděním v oblasti grafomotoriky, oslabením zrakového a sluchového vnímání, matematických představ, komunikačních dovedností a dalších schopností, tak na děti, u kterých se rodiče rozhodují pro vstup do školy se zvýšenými studijními nároky a přejí si být na školu dobře připraveni.

Využíváme Stimulační programy akreditované MŠMT pro děti s odloženou školní docházkou Maxík a HYPO a vlastního program DO ŠKOLY S ÚSMĚVEM, který je obohacen o rozvoj kreativity, myšlení a čtenářských dovedností.

2) Rozvíjíme čtenářské dovednosti

Program je určený pro děti předškolního věku a prvňáčky (5 – 7 let). Pomocí příběhů rozvíjíme tvůrčí myšlení, logické usuzování a zlepšujeme verbální schopnosti potřebné k nástupu do školy. Vyprávíme, kreslíme, tvoříme a trénujeme vyjadřovací schopnosti. Děti si rozvinou samostatné usuzování a budou připraveni na práci s textem ve škole.

3) Artefiletika pro děti a mládež

Program je určený pro děti mladšího školního věku (6 – 10) i děti starší (11 – 15). Výtvarná tvorba je pro dítě velice přirozenou odpočinkovou aktivitou s výrazným rozvojovým potenciálem. Prostřednictvím artefiletických technik se dítě může vyjádřit, poznávat, prohlubovat citlivost vůči sobě samému i okolí. Činnost probíhá v rámci individuální práce s dítětem či v párovém sezení rodiče s dítětem, jehož hlavním přínosem je upevnění vztahu rodiče dítěte prostřednictvím zážitku společné tvorby. Dalším efektem je otevření vlastní kreativity, která se má možnost projevit i v dalších aspektech života. Není nutné mít výtvarné nadání ani zkušenosti s výtvarnými technikami, pracuji přirozenou cestou, odbourávající obavy z vyjadřování.

4) Ve škole v klidu

Program je určen pro žáky prvního stupně základních škol (7-11 let), u kterých se projevuje oslabení dílčích schopností nezbytných pro optimální výsledky učení. Podpora je poskytována dětem i rodičům, pro které se školní neúspěch stává trvalou zátěží a působí negativně v rozvoji zdravého sebepojetí. Nabízíme též ustanovení optimálního učebního stylu, který odpovídá individuálním schopnostem a potřebám dítěte a využívá jeho potenciálu. Učení je pro dítěte přirozenou potřebou, jen je třeba najít cestu, která mu nebude touhu po objevování zavírat.

5) Český jazyk pro přijímací zkoušky

Program je určen pro žáky pátého a devátého ročníku základních škol, kteří se chystají na přijímací řízení na víceleté gymnázium či čtyřleté studijní obory. Hlavním cílem je zvládnutí potřebných znalostí k vykonání státních přijímacích testů. Příprava je komplexního charakteru, zahrnuje zvládnutí potřebného obsahu učiva, seznámení s testy a jejich nácvik a samozřejmě také přípravu na psychické zvládnutí náročné zkoušky.


6) English with a Smile I

Angličtina zábavnou formou pro předškoláky (3 – 6 let). Prostřednictvím písniček a kreativních aktivit se děti seznamují s angličtinou a hravou formou si osvojují slovní zásobu. Používáme metodu Playway to English.

7) English with a Smile II

Angličtina zábavnou formou pro děti mladšího školního věku (7 – 11 let) Angličtina volně navazuje na první seznámení s angličtinou. S dětmi rozvíjíme slovní zásobu, ale překonáváme i ostych ve vlastním projevu. Děti si zvyknou mluvit v cizím jazyce, číst jednoduché knížky a samozřejmě si také zahrají spoustu her.

8) Výchovné poradenství

Poradenství je určeno pro rodiče, kteří potřebují konzultaci v oblasti široké škály výchovných problémů či situací. Řadě výchovných problémů lze včas předejít či je zmírnit prostřednictvím dobře zvoleného přístupu k dítěti. Poradenské služby jsou určeny pro rodiče dětí všech věkových kategorií od raného věku až po období adolescence. Hlavní cílem je podpořit optimální výchovné působení rodiče tak, aby se předešlo rozvoji problémového chování. Zaměřujeme se také na poskytování podpory v případech, kdy se mění situace v rodině a na dítě i rodiče jsou kladeny nové požadavky, například narození dalšího sourozence, partnerské konflikty, střídavá péče o dítě apod.

9) Odborné konzultace, psaní posudků k odborným pracím

Poskytujeme konzultace či vypracování posudků k závěrečným studentským pracím.

10) Přednášková činnost

Nabízíme přednáškovou činnost pro mateřské a základní školy a další pedagogické instituce. Hlavní důraz klademe na interaktivní přístup a předávání aktuálních informací z oblasti výchovy a vzdělávání.

 

Ceník

Ceny jsou stanoveny za 60 minut. Platba v hotovosti či převodem na účet.

Nabízím jednorázové konzultace i bloky sezení, které jsou zaměřeny na individuální potřeby dítěte a rodiče a sledují přesně stanovený cíl. Počet setkání je pouze doporučen a je upraven dle individuálních potřeb klienta na počátku spolupráce.

Individuálně

300 Kč

 • individuální lekce s lektorem
 • dlouhodobá spolupráce

Jednorázová

500 Kč

 • individuální lekce s lektorem
 • jednorázové setkání

 

Odborné konzultace, přednášková činnost a posudky k odborným pracím dle dohody.

Kontakt

Děkujeme! Vaše zpráva byla úspěšně doručena.

jméno

email

zpráva

Kontaktní informace

+420 724 039 070

viteckova.michaela @ gmail.com

Naskové 1231/1b, Praha 5

facebook web Your Tutor PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D